svenska företag

Letar du efter ett specifikt företag?

Använd vår söksida för företag och kreditupplysningar.

Sida 3 av 9 590

Företag Organisationsnummer
REVISORSINSPEKTIONEN
202100-4805
GENTEKNIKNÄMNDEN
202100-4813
STATENS INSTITUT F KOMMUNIKATIONSANALYS
202100-4847
INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET FÖR UTBILDNINGS-
202100-4854
MYNDIGHETEN FÖR UTL.INVESTERINGAR I SVERIGE,ISA
202100-4862
FASTIGHETSMÄKLARINSPEKTIONEN
202100-4870
LANTMÄTERIET
202100-4888
SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
202100-4896
KÄRNAVFALLSFONDEN
202100-4904
INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER
202100-4912
MALMÖ UNIVERSITET
202100-4920
INSTITUTET FÖR ARBETSMARKNADS-OCH UTBILDNINGSPOLITISK UTVÄRDERING
202100-4946
STATENS HISTORISKA MUSEER
202100-4953
SVENSKA INSTITUTET
202100-4961
EKOBROTTSMYNDIGHETEN
202100-4979
HÖGSKOLAN PÅ GOTLAND
202100-4987
RIKSUTSTÄLLNINGAR
202100-4995
STATENS ENERGIMYNDIGHET
202100-5000
EKONOMISTYRNINGSVERKET
202100-5026
PREMIEPENSIONSMYNDIGHETEN
202100-5034
RIKSTRAFIKEN
202100-5059
STATENS MUSEER FÖR VÄRLDSKULTUR
202100-5075
OMBUDSMANNEN MOT DISKRIMINERING PÅ GRUND AV SEXUELL LÄGGNING (HOMO)
202100-5083
MODERNA MUSEET
202100-5091
LIVSMEDELSEKONOMISKA INSTITUTET
202100-5117
MYNDIGHETEN FÖR STÖD TILL TROSSAMFUND
202100-5141
NÄMNDEN MOT DISKRIMINERIN
202100-5158
SPECIALSKOLEMYNDIGHETEN (SPM)
202100-5166
MEDLINGSINSTITUTET
202100-5174
TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI
202100-5182
INSTITUTET FÖR TILLVÄXTPOLITISKA STUDIER
202100-5190
VETENSKAPSRÅDET
202100-5208
VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM
202100-5216
SVENSKA ESF-RÅDET
202100-5224
FORSKNINGSRÅDET F MILJÖ ARELLA NÄRINGAR OCH SAMH
202100-5232
FORSKNINGSRÅDET FÖR HÄLSA, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD
202100-5240
SPECIALPEDAGOGISKA INSTITUTET(SIT)
202100-5265
ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR STUDIESTÖD
202100-5273
VALMYNDIGHETEN
202100-5281
MYNDIGHETEN FÖR KVALIFICERAD YRKESUTBILDNING
202100-5299
NATIONELLT CENTRUM FÖR FLEXIBELT LÄRANDE
202100-5307
LAGRÅDET
202100-5315
AVVECKLINGSMYNDIGHETEN FÖR NÄTVERK OCH SAMARBETE INOM HÖGRE UTBILDNING
202100-5323
SVENSKA INSTITUTET FÖR EUROPAPOLITISKA STUDIER
202100-5331
KRISBEREDSKAPSMYNDIGHETEN
202100-5349
FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA
202100-5356
TANDVÅRDS-OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET, TLV
202100-5364
FOLKE BERNADOTTEAKADEMIN
202100-5380
MYNDIGHETEN FÖR SKOLUTVECKLING
202100-5406
INSPEKTIONEN FÖR ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRING
202100-5414
RIKSREVISIONEN
202100-5422
SKATTEVERKET
202100-5448
ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR ETIKPRÖVNING
202100-5463
BOLAGSVERKET
202100-5489
JÄRNVÄGSSTYRELSEN
202100-5505
FÖRSÄKRINGSKASSAN
202100-5521
LUFTFARTSSTYRELSEN
202100-5547
MYNDIGHETEN FÖR DELAKTIGHET
202100-5588
VERKET FÖR FÖRVALTNINGSUTVECKLING
202100-5596
INSTITUTET FÖR UTVÄRDERING AV INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE
202100-5604
SKOGSSTYRELSEN
202100-5612
REDERINÄMNDEN
202100-5638
KRONOFOGDEMYNDIGHETEN
202100-5646
AVVECKLINGSORGANISATIONEN FÖR ARBETSLIVSINSTITUTET
202100-5661
FINANSPOLITISKA RÅDET
202100-5687
ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN
202100-5695
SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN
202100-5703
SKOLVÄSENDETS ÖVERKLAGANDENÄMND
202100-5729
STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN
202100-5737
SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN
202100-5745
AVVECKLINGSMYNDIGHETEN FÖR SSI OCH SKI
202100-5760
STATENS NÄMND FÖR ARBETSTAGARES UPPFINNINGAR
202100-5778
NÄMNDEN FÖR STYRELSEREPRESENTATIONSFRÅGOR
202100-5786
AVVECKLINGSMYNDIGHETEN FÖR SKOLMYNDIGHETEN M.M.
202100-5794
KRIGSFÖRSÄKRINGSNÄMNDEN
202100-5810
STATENS SKADEREGLERINGSNÄMND
202100-5828
STATENS ANSVARSNÄMND
202100-5836
STATENS UTLANDSLÖNENÄMND
202100-5844
STATENS TJÄNSTEPENSIONS- OCH GRUPPLIVNÄMND
202100-5851
SKILJENÄMNDEN I VISSA TRYGGHETSFRÅGOR
202100-5869
ILO-KOMMITTÉN
202100-5877
FORSKARSKATTENÄMNDEN
202100-5893
SKATTERÄTTSNÄMNDEN
202100-5901
JÄMSTÄLLDHETSNÄMNDEN
202100-5919
TALTIDNINGSNÄMNDEN
202100-5935
ALKOHOLSORTIMENTSNÄMNDEN
202100-5943
ARVFONDSDELEGATIONEN
202100-5950
AVVECKLINGSMYNDIGHETEN FÖR STATENS RÄDDNINGSVERK/KRISBEREDSKAPSMYN/STY
202100-5968
MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)
202100-5984
KRIMINALVÅRDSNÄMNDEN
202100-5992
RÄTTSHJÄLPNÄMNDEN
202100-6008
RÄTTSHJÄLPSMYNDIGHETEN
202100-6016
ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR NÄMNDEMANNAUPPDRAG
202100-6024
NOTARIENÄMNDEN
202100-6032
STATENS SKOLINSPEKTION
202100-6065
DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
202100-6073
DOMARNÄMNDEN
202100-6081
TRANSPORTSTYRELSEN
202100-6099
UTREDNINGEN OM AVVECKLING AV OMBUDSM ÄNNEN MOT DISKRIMINERING
202100-6107
KOMPETENSRÅDET FÖR UTVECKLING I STATEN
202100-6115
Tjänsten för styckvisköp erbjuder endast en del av Synas totala företagsregister. Vissa företagsformer som exempelvis enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag är undantagna då vi inte har möjlighet att sälja dessa styckvis. För åtkomst till samtliga företagsformer rekommenderar vi vårt fastprisabonnemang.

Sidnavigering