Allmänna villkor för avtalskunder (AVA)

Gäller från och med 2023-05-17 och tills vidare

1. Allmänt

AVA gäller för samtliga Synas kunder i den mån det inte träffats ett särskilt skriftligt avtal med avvikande bestämmelser. Avtalet äger i så fall företräde i de delar det finns skillnader.

Ändringar av och tillägg till avtal skall för att vara bindande vara skriftligen avfattade och behörigen undertecknade av parterna.

De vid varje tillfälle gällande AVA finner du på Syna.se efter inloggningen under Allmänna Villkor.

Syna förbehåller sig rätten att ändra innehållet i och utformningen av sina produkter under löpande avtalsperiod.

Kunden får inte använda Synas tjänster på ett sätt som innebär att personuppgifter överförs utanför EES, utan Synas föregående skriftliga godkännande.

2. Kreditupplysningslagen

Flera av Synas tjänster regleras av Kreditupplysningslagen med avseende på frågan om rätten att inhämta informationen och med avseende på Synas skyldighet att skicka kopia till den omfrågade. Det åligger Kunden att hålla sig noga underrättad om dessa regler och att följa dem.

3. Användaruppgifter

Uppgift om kundnummer, användaridentitet och lösenord skall förvaras på ett sådant sätt att obehörig användning av tjänsten förhindras. Vid misstanke om att användaruppgifter kan ha kommit i orätta händer skall Kundens administratör genast tillse att de aktuella inloggningsuppgifterna ändras. Användaruppgifterna är personliga.

4. Nyttjanderätt

Nyttjanderätten till tjänsterna är begränsad bl.a. på så sätt att de endast får utnyttjas för kontroller i den näringsverksamhet/myndighetsutövning som Kunden nu bedriver.

Den från Syna mottagna informationen får ej utan skriftligt samtycke från Syna säljas, skänkas bort eller på något annat sätt upplåtas till annan med undantag för det fall Kunden bedriver uppdragsverksamhet i vilken ingår att företräda uppdragsgivare, t.ex. då revisionsbyrå, advokatbyrå eller inkassobolag beställer kreditupplysning för klients räkning. Vid dylik beställning ska alltid klientens namn och adress anges. Om Kunden enligt vad nu sagts äger rätt att utlämna inhämtad kreditupplysning till klient åligger det Kunden att underrätta denne om att kreditupplysningen inhämtats från Syna. Känner sig kunden förhindrad, pga. sekretess eller andra skäl, att utlämna sin klients identitet får kunden inte beställa upplysning för klientens räkning.

5. Avtalstid och uppsägning

I den mån det inte träffats ett särskilt skriftligt avtal med avvikande bestämmelser – t.ex. vid nykundserbjudandet som typiskt sett löper utan automatisk förlängning – gäller att avtalet är löpande, med tolv (12) månaders avtalsperiod. Om avtalet inte sägs upp senast en (1) månad före avtalsperiodens utgång förlängs avtalet automatiskt med samma villkor.

Uppsägning av avtalet ska ske skriftligen. Kundens uppsägning ska göras antingen per post till Syna AB, Box 244, 201 22 Malmö eller per mail till support@syna.se. Kundens uppsägning är gällande från och med det datum Syna mottog den.

6. Synas ansvar

Med hänsyn till – bland annat – det stora antal informationskällor som utgör underlag för Synas tjänster och den stora mängd information som hanteras, går det inte att vid varje tillfälle garantera, att det inte finns information som saknas eller är felaktig.

Den information som Syna lämnar kan därför aldrig bli mer än en del av det beslutsunderlag som Kunden behöver för sina affärsbeslut. Råd och omdömen utgör aldrig en garanti betr. den omfrågades betalningsförmåga eller betalningsvilja.

Syna påtar sig på grund härav ej något ansvar för uppkommen skada, av vad slag det vara må.

7. Betalning

Abonnemangs- och fastprisavgifter faktureras i förskott, med betalning 30 dagar från fakturadatum. Fakturaavgift tillkommer på pappersfaktura. Om Kunden kommer i dröjsmål med betalningen mer än 14 dagar efter förfallodagen upphör Synas leveransskyldighet i avvaktan på betalning. Vid sådant dröjsmål förfaller hela resterande avtalsbeloppet till betalning genast.

Beställer Kunden en tjänst där Syna måste skicka en kopia till den omfrågade tillkommer det en kostnad för administrering av denna.

Beställer Kunden Kreditarkivet tillkommer kostnaden för tillverkning och distribution av produkten.

All löpande debitering sker mot en förskottsbetald pott (Tickpott). Minsta förskottsbetalning är 500 kr (500 Tick). Tick har inget “bäst före” datum för våra kunder. Detta innebär att Tick som Kunden köper under ett år följer med Kunden in i nästa abonnemangsår, förutsatt att Kunden alltjämt är kund till Syna. Innestående pott återbetalas ej – t.ex. vid uppsägning.

Mervärdesskatt tillkommer på alla priser.

8. Personuppgifter

När Syna utför tjänster såsom registervårds- och analystjänster (tjänsterna) kan Syna komma att behandla vissa personuppgifter för Kundens eller för Kundens kunds räkning.

Syna kommer vid sådant förhållande, för den behandling av personuppgifter som kan följa av tillhandahållandet av tjänsterna, att agera personuppgiftsbiträde, alternativt personuppgiftsunderbiträde, åt Kunden som är personuppgiftsansvarig, alternativt personuppgiftsbiträde, för behandlingen av personuppgifterna som lämnas till Syna.

Vad som gäller för personuppgiftsbiträden nedan ska också gälla för personuppgiftsunderbiträden.

De begrepp som nämns i denna punkt 8 ska ha samma betydelse som i Europaparlamentets och rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordningen).

KUNDENS ÅTAGANDE

Kunden åtar sig att följa vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning, beakta tillsynsmyndighetens råd och rekommendationer samt hålla sig uppdaterad om personuppgiftslagstiftning. Kunden åtar sig också att samarbeta med tillsynsmyndigheten vid utövande av dess tillsyn avseende behandling av personuppgifter.

Kunden garanterar att de instruktioner som Kunden lämnat till Syna följer vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning.

Om Kunden behandlar personuppgifter utöver eller i strid med gällande personuppgiftslagstiftning åtar sig Kunden att skriftligen informera Syna om sådant förhållande.

Kunden åtar sig att se till att registrerade erhåller information om hur deras personuppgifter behandlas av Syna.

SYNAS ÅTAGANDE

Syna ska endast behandla personuppgifter erhållna från Kunden i den utsträckning som det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster och endast i enlighet med Kundens givna skriftliga instruktioner. Syna får aldrig behandla personuppgifter för annat ändamål än de som Kunden genom sin beställning gett instruktioner om.

Syna har en skyldighet att omedelbart informera Kunden om Syna anser att en av Kunden lämnad instruktion strider mot gällande personuppgiftslagstiftning eller tillämplig medlemsstats nationella rätt.

För det fall myndighet, registrerade personer eller annan tredje man begär information från Syna som rör behandling av personuppgifter, ska Syna så snart som möjligt hänvisa till Kunden. Syna får endast lämna ut personuppgifter eller information om behandling av personuppgifter enligt instruktion från Kunden eller om Syna är skyldig att lämna ut aktuell uppgift enligt lag, förordning, domstols eller annan myndighets beslut eller börsreglering.

Syna ska så snart som möjligt skriftligen informera Kunden om oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring av, eller obehörigt röjande eller åtkomst till, personuppgifter (personuppgiftsincident). I sådan händelse ska Syna:

  1. förse Kunden med en redogörelse av vad som har hänt;
  2. i samråd med Kunden samla information och dokumentation för att möjliggöra upprättande av anmälan enligt artikel 33.3 i dataskyddsförordningen;
  3. i samråd med Kunden och på Kundens bekostnad vidta rimliga åtgärder för att begränsa konsekvenserna av den uppkomna situationen; och
  4. utan dröjsmål skriftligen informera Kunden för det fall tillsynsmyndigheten kontaktar Syna i ärende som rör eller kan ha betydelse för Synas behandling av personuppgifter erhållna från Kunden.

Syna åtar sig att vidta alla åtgärder som krävs enligt artikel 32 i dataskyddsförordningen, samt bistå Kunden med att se till att skyldigheterna enligt artiklarna 32-36 i dataskyddsförordningen fullgörs.

Syna får inte i strid med tillämplig lag eller förordning överföra personuppgifter till tredje land (med tredje land avses ett land utanför EU/EES).

TEKNISKA OCH ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER

Parterna åtar sig att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att parterna kan leva upp till sina åtaganden enligt dessa villkor.

Parterna ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter. Till exempel ska parterna begränsa åtkomsten till personuppgifterna till de personer som behöver åtkomst för att fullgöra sina arbetsuppgifter avseende Synas tjänster. Syna ska också säkerställa att personer med behörighet att behandla personuppgifterna har åtagit sig att iaktta konfidentialitet.

De åtgärder som parterna ska vidta ska åstadkomma en säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande av de tekniska möjligheter som finns, vad det kostar att genomföra åtgärderna, de särskilda risker som finns med behandlingen av personuppgifter och hur känsliga personuppgifterna är.

Parterna ska efter skriftlig begäran från den andre parten tillhandahålla en förteckning över de tekniska och organisatoriska åtgärder som ska vidtas eller har vidtagits.

Parterna ska behandla personuppgifter på sådant sätt att all behandling går att spåra och följa upp.

Parterna ska bistå varandra genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, i den mån detta är möjligt, så att parterna kan fullgöra sina skyldigheter att svara på begäran om utövande av den registrerades rättigheter enligt kapitel III i dataskyddsförordningen.

GRANSKNING

Syna ska, under ordinarie arbetstid och med rimligt varsel (där femton (15) arbetsdagars varsel alltid ska anses vara rimligt), tillhandahålla Kundens anställda eller konsulter, interna eller externa revisorer, inspektörer etc. rimlig tillgång till i) de delar av anläggningarna där behandlingen av personuppgifter sker, ii) personal och iii) information (inklusive verktyg och processer) som relaterar till behandlingen.

Syna har rätt till skälig ersättning för den assistans som krävs enligt denna punkt såvida inte Kundens kontroll visar att Syna har brutit mot dessa villkor.

UNDERBITRÄDEN

Syna äger rätt att anlita underbiträden utan Kundens föregående skriftliga medgivande. Syna åtar sig att skriftligen informera Kunden om anlitade underbiträden samt för det fall Syna avser att byta underbiträde.

Alla underbiträden ska vara bundna av skriftliga avtal där underbiträdet åläggs samma skyldigheter som Syna åläggs enligt dessa villkor och garanterar att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen av personuppgifterna står i överensstämmelse med gällande personuppgiftslagstiftning.

För det fall ett underbiträde inte fullgör sina skyldigheter är Syna fullt ansvarig gentemot Kunden för utförandet av underbiträdets skyldigheter.

ANSVAR

Kunden ska hålla Syna skadeslös i händelse av att Syna förorsakas skada som är hänförlig till Kundens

insamling och behandling av personuppgifter i strid med gällande personuppgiftslagstiftning.

Synas ansvar ska under alla omständigheter vara begränsat till det belopp som Kunden vid tidpunkten har betalt till Syna för tjänsterna.

UPPHÖRANDE AV BEHANDLING

Vid avtalets upphörande, oavsett anledning därtill, ska Syna i enlighet med Kundens instruktioner, radera alternativt återlämna alla personuppgifter till Kunden, eller den som Kunden anvisar och därefter radera befintliga kopior, såvida inte lagring av personuppgifterna krävs enligt personuppgiftslagstiftning eller annan lag.

9. Force Majeur

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt avtalet, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (“befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet därav. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, knapphet på transportmedel, varor eller energi eller olyckshändelse av större omfattning samt fel i eller försening av leverans från underleverantör orsakad av händelse utanför parts kontroll.

10. Sekretess

Syna förbinder sig att inte för annan yppa information om Kunden som Syna erhållit under upphandlingen av eller utförande av denna tjänst. Exempel på sådan information kan vara inköpsvolymer, slutkunders identitet, försäljnings/ -kanaler eller -metoder.

Kunden förbinder sig att inte för annan yppa information om Syna som kan skada Syna. Exempel på sådan information kan vara priser, innehåll i produkter eller teknisk information kring tjänstens utförande. All skriftlig information som Kunden erhåller från Syna är avsedd enbart för Kunden och får inte delges annan.

Regleringen under punkten ”Sekretess” gäller ej sådant utlämnande av information som sker under åberopande av offentlighetsprincipen.

11. Hävning

Om Syna inte förmår tillhandahålla tjänsten på det sätt som utfästs, äger Kunden rätt att häva avtalet, om Syna inte vidtar rättelse inom 20 arbetsdagar efter det att Kunden skriftligt begärt detta.

12. Tillämplig lag och tvist

Svensk rätt med undantag av svenska lagvalsregler ska gälla för Avtalet.

Tvist i anledning av Avtalet, som rör ett belopp som inte uppenbart överstiger 200 000 kr, ska slutligt avgöras av allmän domstol med Malmö tingsrätt som första instans.

Tvist som rör ett högre belopp ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).

Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare, Skiljeförfarandets säte ska vara Malmö.