Allmänna villkor för avtalskunder (AVA)

1. Allmänt

AVA gäller för samtliga Synas kunder i den mån det inte träffats ett särskilt skriftligt avtal med avvikande bestämmelser. Avtalet äger i så fall företräde i de delar det finns skillnader.

Ändringar av och tillägg till avtal skall för att vara bindande vara skriftligen avfattade och behörigen undertecknade av parterna.

De vid varje tillfälle gällande AVA finner du på Syna.se efter inloggningen under Allmänna Villkor.

Syna förbehåller sig rätten att ändra innehållet i och utformningen av sina produkter under löpande avtalsperiod.

 

2. Kreditupplysningslagen

Flera av Synas tjänster regleras av Kreditupplysnings- lagen med avseende på frågan om rätten att inhämta informationen och med avseende på Synas skyldighet att skicka kopia till den omfrågade. Det åligger Kunden att hålla sig noga underrättad om dessa regler och att följa dem.

 

3. Användaruppgifter

Uppgift om kundnummer, användaridentitet och lösenord skall förvaras på ett sådant sätt att obehörig användning av tjänsten förhindras. Vid minsta misstanke om att användaruppgifter kan ha kommit i orätta händer skall kundens administratör genast ändra de aktuella inloggningsuppgifterna. Användaruppgifterna är personliga.

 

4. Nyttjanderätt

Nyttjanderätten till tjänsterna är begränsad bl.a. på så sätt att de endast får utnyttjas för manuella kontroller i den näringsverksamhet/ myndighetsutövning som Kunden nu bedriver.

Den mottagna informationen får inte säljas, skänkas bort eller på något annat sätt upplåtas till annan.

 

5. Avtalstid och uppsägning

I den mån det inte träffats ett särskilt skriftligt avtal med avvikande bestämmelser – t.ex. vid nykundserbjudandet som typiskt sett löper utan automatisk förlängning – gäller att avtalet är löpande, med tolv (12) månaders avtalsperiod.  Om avtalet inte sägs upp senast en (1) månad före avtalsperiodens utgång förlängs avtalet automatiskt med samma villkor.

Uppsägning av avtalet ska ske skriftligen. Kundens uppsägning ska göras antingen per post till Syna AB, Box 244, 201 22 Malmö, per fax till faxnummer 040-258530 eller per mail till support@syna.se. Kundens uppsägning är gällande från och med det datum Syna mottog den.

 

6. Synas ansvar

Med hänsyn till – bland annat – det stora antal informationskällor som utgör underlag för SYNA:s tjänster och den stora mängd information som hanteras, går det inte att vid varje tillfälle garantera, att någon information inte saknas eller är felaktig.

Den information som Syna lämnar kan därför aldrig bli mer än en del av det beslutsunderlag som Kunden behöver för sina affärsbeslut. Råd och omdömen utgör aldrig en garanti betr. den omfrågades betalningsförmåga eller betalningsvilja.

Syna påtar sig på grund härav ej något ansvar för uppkommen skada, av vad slag det vara må.

 

7. Betalning

Abonnemangs- och fastprisavgifter faktureras i förskott, 30 dagar netto. Fakturaavgift tillkommer på pappersfaktura (f.n. 25 kr). Om Kunden kommer i dröjsmål med betalningen mer än 14 dagar efter förfallodagen upphör Synas leveransskyldighet i avvaktan på betalning. Vid sådant dröjsmål förfaller hela resterande avtalsbeloppet till betalning genast.

Beställer kunden en tjänst där Syna måste skicka en kopia till den omfrågade tillkommer det en kostnad (f.n. 5 kr/kopia) för administrering av denna.

Beställer kunden cd skivan Kreditarkivet tillkommer kostnaden (f.n. 20 kr/skiva) för tillverkning och distribution av skivorna.

All löpande debitering sker mot en förskottsbetald pott (Tickpott). Minsta förskottsbetalning är 500 kr (500 Tick). Tick har inget “bäst före” datum för våra kunder. Detta innebär att Tick som du köper ett år följer med dig in i nästa abonnemangsår, men du måste vara kund. Innestående pott återbetalas ej – t ex vid uppsägning.

Mervärdesskatt tillkommer på alla priser.

 

8. PuL – Personuppgiftsombud

  1. För utförandet av vissa tjänster – t.ex. Bevakning – Persondataförändring – skall Kunden ställa ett Personregister till Synas förfogande. Det är en förutsättning för dessa tjänster att Kunden är Registeransvarig för registret och att registret förs med stöd i PuL eller annan lag/författning.
  2. Skulle Kunden vara personuppgiftsbiträde åt den Registeransvarige blir Syna underbiträde åt Kunden. Samma krav gäller i detta fall för den registeransvarige som i p.1 vidare gäller att den behandling som Kunden beställer skall rymmas inom det avtal som skall finnas mellan den Registeransvarige och Kunden.

Kunden har enligt PuL skyldighet att förvissa sig om Synas förmåga och vilja att leva upp till PuL:s regler. Den kontrollen gör Kunden enklast genom att hos Datainspektionen kontrollera att Syna har tillstånd enligt KuL och står under Datainspektionens tillsyn.

Syna förbinder sig

  • att i dessa fall inte utföra någon annan behandling av personuppgifterna än den som har avtalats mellan Syna och Kunden.
  • att radera uppgifterna när uppdraget inte längre skall utföras.
  • att hindra obehörig åtkomst till registret samt i övrigt leva upp till bestämmelserna i PuL §31.

 

9. Force Majeure

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt avtalet, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (“befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet därav. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, knapphet på transportmedel, varor eller energi eller olyckshändelse av större omfattning samt fel i eller försening av leverans från underleverantör orsakad av händelse utanför parts kontroll.

 

10. Sekretess

Syna förbinder sig att inte för annan, yppa information om Kunden som Syna erhållit under upphandlingen av eller utförande av denna tjänst. Exempel på sådan information kan vara inköpsvolymer, slutkunders identitet, försäljnings/ – kanaler eller – metoder.

Kunden förbinder sig att inte för annan yppa information om Syna som kan skada Syna. Exempel på sådan information kan vara priser, innehåll i produkter eller teknisk information kring tjänstens utförande. All skriftlig information som Kunden erhåller från Syna är avsedd enbart för Kunden och får inte delges annan.

Regleringen under punkten ”Sekretess” gäller ej sådant utlämnande av information som sker under åberopande av offentlighetsprincipen.

 

11. Hävning                                     

Om Syna inte förmår tillhandahålla tjänsten på det sätt som utfästs, äger Kunden rätt att häva avtalet, om Syna inte vidtar rättelse inom 20 arbetsdagar efter det att Kunden skriftligt begärt detta.

 

12. Tillämplig lag och tvist

Tvist i anledning av Avtalet skall handläggas på olika sätt beroende på tvisteföremålets storlek.

Tvister som rör ett belopp som inte uppenbart överstiger 200.000 kronor skall avgöras av Malmö tingsrätt med tillämpning av svensk lag.

Tvister i som rör ett högre belopp skall slutligt avgöras enl. svensk lag genom skiljedom vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (Institutet). Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande skall gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut skall tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall skall Institutet också bestämma om skiljenämnden skall bestå av en eller tre skiljemän.